Algemene Voorwaarden van 'Nagels bij mij'


1. Algemeen


Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen de nagelsalon en een cliënt waarop de nagelsalon deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.


2. Inspanningen nagelsalon


De nagelsalon zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. De nagelsalon zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is, de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.


3. Afspraken


De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24uur voorafgaande aan de afspraak aan de nagelsalon melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag de nagelsalon 50% van de behandelingskosten aan de cliënt in rekening brengen, hier wordt een factuur van toegezonden of deze wordt á contant voldaan. Deze komt te vervallen bij het maken van een nieuwe afspraak en deze is nagekomen. Bij het niet voldoen van de factuur wordt er een incassobureau ingeschakeld. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt, inbegrepen werkstakingen in de nagelsalon.


4. Betaling


De nagelsalon vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de nagelsalon. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. De nagelsalon vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de salon. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.


5. Persoonsgegevens & privacy


De cliënt voorziet de nagelsalon vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de nagelsalon aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. De nagelsalon neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een klantenkaart systeem. De nagelsalon behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De nagelsalon zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.


6. Geheimhouding


De nagelsalon is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de nagelsalon verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.


7. Aansprakelijkheid


De nagelsalon is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de nagelsalon is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, ziekte, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. De nagelsalon is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.


8. Garantie


De nagelsalon geeft de cliënt twee weken garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien: De cliënt de kunstnagels heeft laten onderhouden door een andere nagelsalon. De cliënt zonder handschoenen met agressieve chemicaliën heeft gewerkt. De cliënt de kunstnagels heeft afgebeten of opzettelijk afgebroken. De cliënt andere producten dan de door de nagelsalon geadviseerde heeft gebruikt voor het onderhoud van de kunstnagels. De cliënt de adviezen voor thuisverzorging van de kunstnagels, zoals beschreven in de adviesfolder, niet heeft opgevolgd. De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd. De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt. De garantie wordt bepaald door controle en onderzoek van de nagels in de salon.


9. Beschadiging & diefstal


De nagelsalon heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. De nagelstudio meldt diefstal altijd bij de politie.


10. Klachten


Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van de nagelsalon en de behandelende stylist. De nagelsalon moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal de nagelsalon de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien de nagelsalon en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.


11. Behoorlijk gedrag


De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de nagelsalon het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen.


12. Recht


Op elke overeenkomst tussen de nagelsalon en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van De totstandkomen van de overeenkomst.